Tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä

Mielenjuuri Oy, Mechelininkatu 34 C 47, 00260 Helsinki

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Helinä Häkkänen

Mielenjuuri Oy

044-3511630, helina.hakkanen@mielenjuuri.fi

 

Rekisterin nimi

Mielenjuuri Oy asiakas- ja toimeksiantorekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Mielenjuuri Oy ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen ja asiakkaan suostumukseen. Henkilötietoja käsitellään asiakaspalvelun, asiakassuhteen, laskutuksen ja niihin liittyvän viestinnän hoitamiseksi, toteuttamiseksi sekä kehittämistä ja seurantaa varten. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös Mielenjuuren asiakaspalvelun laadun varmistaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin pääasialliset tiedot yritysasiakkaiden osalta ovat Y-tunnus, yrityksen nimi, osoite ja puhelinnumero, yhteyshenkilön nimi, toimeksiannon laatu ja laskutustiedot. Henkilöasiakkaiden osalta pääasialliset tiedot ovat henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toimeksiannon laatu, asiakkaan oikeudellisia vastapuolia koskevat henkilötiedot, laskutustiedot (myös vakuutustiedot). Alaikäisen asiakkaan osalta rekisteriin tallennetaan huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.

Asiakaspalautteen yhteydessä asiakkailta ei kerätä henkilö- tai yhteystietoja. Asiakaspalautekysely lähetetään asiakkaalle asiakassuhteen päätyttyä. Asiakaspalautteista kerätään asiakkaan vapaamuotoinen palaute.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä toimii Asiakas itse ja Yrityksen osalta yrityksen yhteyshenkilö. Tietoja voidaan kerätä myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

 

Tietojen säilyttämisajat

Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja niin kauan, kuin ne ovat tarpeen toimeksiantojen hoitamiseksi.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Mielenjuuri Oy:n käytössä, eikä niitä luovuteta Mielenjuuren tai Mielenjuuren lukuun toimivien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen tai kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Mielenjuurella on sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajin (tilitoimisto ja tietosuojavastaava) kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä asiakkaidemme henkilötietoja puolestamme. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mielenjuuren johto antaa asiakasrekisteritietojen käyttöoikeudet työntekijöille ja ammatinharjoittajille vain siinä laajuudessa, kuin mitä työtehtävien hoito edellyttää. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Manuaalinen henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. 

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu rekisteriin. Tämä pyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tietojen tarkistaminen on maksutonta. Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskeva virheellinen tieto. Lisäksi asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Tietosuojavastaavana Mielenjuuressa toimii Johannes Pitkänen (sähköposti: johannes.pitkanen@avitas.fi).

 

Evästeet ja sivuston käytön tilastointi

Mielenjuuren verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Sivustolla on käytössä Google Ads -eväste, jonka avulla kohdennetaan Mielenjuuren markkinointia sekä seurataan markkinoinnin tehokkuutta. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Mielenjuuren verkkosivustolla käytetään lisäksi Google Inc.:in tarjoamaa verkkoanalyysipalvelua Google Analyticsiä verkkosivun kävijämäärien analysoimiseksi. Lisätietoa siitä, miten Google käyttää tietoja, löydät osoitteesta www.google.com/policies/privacy/partners/.  Jos haluat estää Analyticsin käytön selaimessasi, voit asentaa Google Analyticsin käytön estävän selainlaajennuksen.

 

Lisätietoja

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa sinun tulee ottaa yhteyttä Mielenjuuri Oy:n kirjallisesti.

Mielenjuuri Oy

Mechelininkatu 34 C 47

00260 Helsinki

tai info@mielenjuuri.fi